Dashboard สำหรับผู้ดูแลระบบ

1.หลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการเลือกเมนู Dashboard หลัก2.ข้อมูลกลุ่มประชาชนทั่วไป3.ข้อมูลแยกรายกลุ่มประเมิน3.1.หากต้องการส่งออกข้อมูลให้นำเมาส์ไปยังตำแหน่งด้านมุมบนขวาของตารางจะปรากฏจุด 3 จุด ให้ทำการคลิกซ้าย 1 ครั้ง

3.2.หลังจากนั้นให้เลือก ส่งออก3.3.ให้เลือกรูปแบบการส่งออกตามมความต้องการ

3.4.เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกได้แล้วให้กดปุ่ม ส่งออก4.ข้อมูลแนวโน้มปัญหาสุขภาพจิต5.ภาวะสุขภาพจิตแยกรายกลุ่มผู้ประเมิน6.ข้อมูลประเมินพลังใจ (RQ)6.1.หากต้องการส่งออกข้อมูลให้นำเมาส์ไปยังตำแหน่งด้านมุมบนขวาของตารางจะปรากฏจุด 3 จุด ให้ทำการคลิกซ้าย 1 ครั้ง

6.2.หลังจากนั้นให้เลือก ส่งออก6.3.ให้เลือกรูปแบบการส่งออกตามมความต้องการ

6.4.เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกได้แล้วให้กดปุ่ม ส่งออก7.ข้อมูลการติดตามช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง8.โรงพยาบาลสนาม/Cohort ward8.1.หากต้องการส่งออกข้อมูลให้นำเมาส์ไปยังตำแหน่งด้านมุมบนขวาของตารางจะปรากฏจุด 3 จุด ให้ทำการคลิกซ้าย 1 ครั้ง

8.2.หลังจากนั้นให้เลือก ส่งออก8.3.ให้เลือกรูปแบบการส่งออกตามมความต้องการ

8.4.เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกได้แล้วให้กดปุ่ม ส่งออก9.ข้อมูล STATE QUARANTINE9.1.หากต้องการส่งออกข้อมูลให้นำเมาส์ไปยังตำแหน่งด้านมุมบนขวาของตารางจะปรากฏจุด 3 จุด ให้ทำการคลิกซ้าย 1 ครั้ง

9.2.หลังจากนั้นให้เลือก ส่งออก9.3.ให้เลือกรูปแบบการส่งออกตามมความต้องการ

9.4.เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกได้แล้วให้กดปุ่ม ส่งออก10.ข้อมูล LOCAL QUARANTINE10.1.หากต้องการส่งออกข้อมูลให้นำเมาส์ไปยังตำแหน่งด้านมุมบนขวาของตารางจะปรากฏจุด 3 จุด ให้ทำการคลิกซ้าย 1 ครั้ง

10.2.หลังจากนั้นให้เลือก ส่งออก10.3.ให้เลือกรูปแบบการส่งออกตามมความต้องการ

10.4.เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกได้แล้วให้กดปุ่ม ส่งออก11.ข้อมูล HOME QUARANTINE11.1.หากต้องการส่งออกข้อมูลให้นำเมาส์ไปยังตำแหน่งด้านมุมบนขวาของตารางจะปรากฏจุด 3 จุด ให้ทำการคลิกซ้าย 1 ครั้ง

11.2.หลังจากนั้นให้เลือก ส่งออก11.3.ให้เลือกรูปแบบการส่งออกตามมความต้องการ

11.4.เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกได้แล้วให้กดปุ่ม ส่งออก12.การคัดกรองสุขภาพจิต (ชาวเมียนมาร์)12.1.หากต้องการส่งออกข้อมูลให้นำเมาส์ไปยังตำแหน่งด้านมุมบนขวาของตารางจะปรากฏจุด 3 จุด ให้ทำการคลิกซ้าย 1 ครั้ง

12.2.หลังจากนั้นให้เลือก ส่งออก12.3.ให้เลือกรูปแบบการส่งออกตามมความต้องการ

12.4.เมื่อเลือกรูปแบบการส่งออกได้แล้วให้กดปุ่ม ส่งออก2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN