การเข้าใช้งาน MENTAL HEALTH CHECK-IN

1.ช่องทางที่ 1 เข้าใช้งานผ่าน Web Browserให้ทำการเปิด Web Browser ขึ้นมาแล้วทำการพิมพ์โดเมนเนมต่อไปนี้ https://checkin.dmh.go.th ลงในช่อง URL แล้วกดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์2.ช่องทางที่ 2 เข้าใช้งานผ่าน QR Code ให้ทำการสแกน QR Code ที่มีการประชาสัมพันธ์จากสื่อต่างๆ3.จากนั้นระบบจะนำเข้าสู่หน้าหลักของ MENTAL HEALTH CHECK-IN


2021 © MENTAL HEALTH CHECK IN