สำหรับองค์กรภาครัฐ/เอกชน/สถาบันอุดมศึกษา

เริ่มทำแบบประเมิน

พนักงานในองค์กรภาครัฐ/เอกชน/สถาบันอุดมศึกษา(นักศึกษา/เจ้าหน้าที่)

ทำแบบประเมิน

รายงานการประเมิน

สำหรับองค์กรภาครัฐ/เอกชน/สถาบันอุดมศึกษา ที่ลงทะเบียน

รายงานการประเมิน

ลงทะเบียนหน่วยงาน

ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 องค์กร
*สำหรับผู้ดูแลระบบในองค์กร

ลงทะเบียน