สำหรับองค์กรภาครัฐและเอกชน

พนักงานทำแบบประเมิน

พนักงานในองค์กรภาครัฐ/เอกชน

ทำแบบประเมิน

ลงทะเบียนองค์กร

ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 องค์กร

ลงทะเบียน

รายงานการประเมิน

สำหรับองค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่ลงทะเบียน

รายงานการประเมิน