ปิด
Our contact address

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งาน

ท่านสามารถติดต่อประสานงานไปยังศูนย์สุขภาพจิตทั่วประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตรับผิดชอบของท่าน

ภาคเหนือ

053 203 675

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 จ.เชียงใหม่

055 906 361

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 จ.พิษณุโลก

056 267 289

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 จ.นครสวรรค์

ภาคกลาง

02 147 0902

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 จ.ปทุมธานี

032 206 524

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5 จ.ราชบุรี

038 199 656

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 จ.ชลบุรี

02 236 9445

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 13 จ.กรุงเทพมหานคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

043 424 739

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 จ.ขอนแก่น

042 111 412

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8 จ.อุดรธานี

044 256 729

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จ.นครราชสีมา

045 352 500

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จ.อุบลราชธานี

ภาคใต้

077 380 461–3

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จ.สุราษฎร์ธานี

074 324 782

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12 จ.สงขลา

Email Developer

checkindmh@gmail.com

ตำแหน่งที่ตั้ง

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต
เลขที่ 88/20 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

02 149 5555 ถึง 60