ตรวจเช็คสุขภาพใจสำหรับองค์กรภาครัฐ/เอกชน/สถาบันอุดมศึกษา(นักศึกษา/เจ้าหน้าที่)

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

1.ข้อมูลทั่วไป

2.ท่านเคยอยู่ในกลุ่มนี้เหล่านี้หรือไม่?

ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ท่านเคยอยู่ในกลุ่มเหล่านี้หรือไม่? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 1.ว่างงาน/ถูกเลิกจ้าง/ตกงาน 
 2.ธุรกิจประสบปัญหาสภาพคล่อง/ล้มเหลว
 3.รายได้น้อย/มีหนี้สิน
 4.ผู้ป่วยจิตเวช/พิการทางจิต
 5.ไม่อยู่ในกลุ่มที่ระบุ​ข้างต้น