ทีมที่ปรึกษาพัฒนาระบบ

นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสุขภาพจิต

นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

นางสาวรัชวัลย์ บุญโฉม

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

นายแพทย์นพพร ตันติรังสี

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

ทีมผู้พัฒนาระบบ

นายเจษฎา โนนชัยยา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

นายธิติภูมิ ปัญญาธีระ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 5

นายกนกศักดิ์ ศักดิ์คำแหง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

นายเสกสรรค์ ทองนาค

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2

ทีมวิเคราะห์ระบบ

นางสาวกุลิสรา พิศาลเอก

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

นางสาวกฤติกา สุภรัมย์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7

ติดต่อสอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งาน
: checkindmh@gmail.com