ข้อมูลการคัดกรองสุขภาพจิตคนไทย ผ่านแอพ อสม. ออนไลน์